ریاضی نهم

فایلهای دانلودی نمونه سوالات درس به درس ریاضی نهم را در این صفحه دانلود نمایید.

نمونه سوالات درس به درس:

فایل یک

برای دانلود کلیک نمایید.

فایل چهار

برای دانلود کلیک نمایید.

فایل هفت

برای دانلود کلیک نمایید.

فایل دو

برای دانلود کلیک نمایید.

فایل پنج

برای دانلود کلیک نمایید.

فایل هشت

برای دانلود کلیک نمایید.

فایل سه

برای دانلود کلیک نمایید.

آزمون فصل پنجم و ششم

عبارتهای جبری-خط و معادله های خطی

فایل نه

برای دانلود کلیک نمایید.

به بالای صفحه بردن