فارسی هفتم

فایلهای دانلودی نمونه سوالات نوبت اول فارسی هفتم را در این صفحه دانلود نمایید.

نمونه سوالات نوبت اول:

آزمون نوبت اول(4)

تشریحی-سری چهارم

آزمون نوبت اول(7)

تشریحی-سری هفتم

آزمون نوبت اول(2)

تشریحی-سری دوم

آزمون نوبت اول(5)

تشریحی-سری پنجم

فایل هشت

برای دانلود کلیک نمایید.

آزمون نوبت اول(3)

تشریحی_سری سوم

آزمون نوبت اول(6)

تشریحی-سری ششم

فایل نه

برای دانلود کلیک نمایید.

به بالای صفحه بردن