مطالعات اجتماعي ششم

فایلهای دانلودی نمونه سوالات نوبت اول مطالعات اجتماعي ششم را در این صفحه دانلود نمایید.

نمونه سوالات نوبت اول:

آزمون نوبت اول(4)

تشریحی(سری چهارم)

آزمون نوبت اول(7)

تشریحی(سری هفتم)

آزمون نوبت اول(10)

تشریحی(سری دهم)

آزمون نوبت اول(13)

تشریحی(سری سیزدهم)

آزمون نوبت اول(16)

تشریحی(سری شانزدهم)

آزمون نوبت اول(2)

تشریحی(سری دوم)

آزمون نوبت اول(5)

تشریحی(سری پنجم)

آزمون نوبت اول(8)

تشریحی(سری هشتم)

آزمون نوبت اول(11)

تشریحی(سری یازدهم)

آزمون نوبت اول(14)

تشریحی(سری چهاردهم)

آزمون نوبت اول(3)

تشریحی(سری سوم)-آزمون ماهانه آبان

آزمون نوبت اول(6)

تشریحی(سری ششم)

آزمون نوبت اول(9)

تشریحی(سری نهم)

آزمون نوبت اول(12)

تشریحی(سری دوازدهم)

آزمون نوبت اول(15)

تشریحی(سری پانزدهم)

به بالای صفحه بردن