علوم نهم

فایلهای دانلودی نمونه سوالات درس به درس علوم نهم را در این صفحه دانلود نمایید.

نمونه سوالات درس به درس:

فایل یک

برای دانلود کلیک نمایید.

فایل چهار

برای دانلود کلیک نمایید.

فایل هفت

برای دانلود کلیک نمایید.

فایل ده

برای دانلود کلیک نمایید.

آزمون فصل یازدهم تا سیزدهم

گوناگونی جانداران-دنیای گیاهان-جانوران بی مهره

فایل دو

برای دانلود کلیک نمایید.

فایل پنج

برای دانلود کلیک نمایید.

فایل هشت

برای دانلود کلیک نمایید.

فایل یازده

برای دانلود کلیک نمایید.

آزمون فصل اول تا سوم

مواد ونقش آنها درزندگی-رفتاراتم ها با یکدیگر- به دنبال محیط بهتر برای زندگی

فایل شش

برای دانلود کلیک نمایید.

فایل نه

برای دانلود کلیک نمایید.

فایل دوازده

برای دانلود کلیک نمایید.

به بالای صفحه بردن