علوم هشتم

فایلهای دانلودی نمونه سوالات درس به درس علوم هشتم را در این صفحه دانلود نمایید.

نمونه سوالات درس به درس:

ازمون فصل اول

مخلوط و جداسازی مواد

فایل چهار

برای دانلود کلیک نمایید.

فایل هفت

برای دانلود کلیک نمایید.

فایل دو

برای دانلود کلیک نمایید.

فایل پنج

برای دانلود کلیک نمایید.

فایل هشت

برای دانلود کلیک نمایید.

فایل سه

برای دانلود کلیک نمایید.

فایل شش

برای دانلود کلیک نمایید.

فایل نه

برای دانلود کلیک نمایید.

به بالای صفحه بردن