ریاضی هشتم

فایلهای دانلودی نمونه سوالات درس به درس ریاضی هشتم را در این صفحه دانلود نمایید.

نمونه سوالات درس به درس:

آزمون فصل اول

عددهای صحیح و گویا

فایل چهار

برای دانلود کلیک نمایید.

فایل هفت

برای دانلود کلیک نمایید.

فایل دو

برای دانلود کلیک نمایید.

فایل پنج

برای دانلود کلیک نمایید.

آزمون فصل هشتم

آمار و احتمال

فایل سه

برای دانلود کلیک نمایید.

فایل شش

برای دانلود کلیک نمایید.

به بالای صفحه بردن