انگليسي هفتم

فایلهای دانلودی نمونه سوالات نوبت اول انگليسي هفتم را در این صفحه دانلود نمایید.

نمونه سوالات نوبت اول:

فایل چهار

برای دانلود کلیک نمایید.

فایل هفت

برای دانلود کلیک نمایید.

آزمون نوبت اول(2)

تشریحی-سری دوم

فایل پنج

برای دانلود کلیک نمایید.

فایل هشت

برای دانلود کلیک نمایید.

آزمون نوبت اول(3)

تشریحی-سری سوم

فایل شش

برای دانلود کلیک نمایید.

فایل نه

برای دانلود کلیک نمایید.

به بالای صفحه بردن